KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni
Kuas Teknolojileri
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

KUAS TEKNOLOJİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz (Adı-Soyadı, Telefon numarası ve e-posta adresi) işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
Sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

e) Yurtdışına Aktarım

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Şirket’in ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir:

g) KVKK’nın 11.Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

“Akçaburgaz Mahallesi 3078. Sokak, No:2 34522 Esenyurt – İstanbul / TURKIYE″ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
(varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine elektronik posta göndererek
veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

h) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

i) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

1.

Kalite

Teknolojik ürünlerin birçok tercih sebebi vardır; Uygun fiyatlı, şık tasarımlı, ergonomik, tasarruflu, kolay kullanımlı, doğa dostu, sağlıklı ve emniyetli olması, birçok neden sayabiliriz. Fakat en önemlileri yüksek fayda, düşük kullanım maliyeti ve uzun süreli kullanım olarak karşımıza çıkar. Kalite standartları gözetilerek bünyeye getirilen ürünün bakım gerektirmeyen dayanıklı yapısı tatminkâr kullanım deneyimi, kaliteli üretimden son kullanıcıya taşımayı hedefleyen kaliteli hizmet anlayışından başlar.

Bu özelliklere sahip bir ürünün oluşumunun da arkasında, son kullanıcı ihtiyaçları ile doğru orantılı inovatif ar-ge çalışması, bu çalışmaları bünyeye getirmek için bolca emek, alın teri, sabır,  işini severek yapan mutlu çalışanlar, çalışanlarına ve çevreye değer veren bir kurum vardır. Bu prensiple çalışmanın insanlık için ve ortak geleceğimiz için en büyük yatırım olduğunu ilke edinerek hareket ediyoruz.

2.

Teknoloji

Geçmişten bugüne İnsanoğlu hep deneyerek (deneme yanılma yöntemi ile) bir şeyler keşfetmek için çaba sarf etmiştir. Teknoloji denildiğinde aklımıza gelenler ihtiyaç ve ilgi alanlarımıza göre değişiklik gösterir. Bilgisayar, telefon, uzay ve belki de bizim için hayatı yaşam alanlarımızda kolaylaştıran diğer teknolojik aletler, Teknoloji, bilimsel bilginin endüstride veya günlük yaşamımızda pratik amaçlar veya uygulamalar için kullanılmasıdır.

3.

İnovasyon

İnovasyonunu gerçekleştirerek dünyaya tanıtımını yaptığımız ve Avrupa da büyük ses getiren ‘’Hybridboard’’ ile başlayan Yenilikçi Teknolojiler kullanılarak yaşam standartların bir üst seviyeye çıkartacak ürünler üretme motivasyonumuz gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için artarak bu günde devam etmekte.

Yapılan inovatif ürünlerle ısıtma sektörüne ‘’ısıtıcıdan daha fazlası’’ nı sunarak, Avrupa da ki üstün başarımızı ve inovatif ürün yelpazemizi Türkiye’ye taşıyarak hizmet vermeye devam ediyoruz.